Stav: Probíhající

Serverový čas: 13.05.2021 08:22

Karta veřejné zakázky #MK/A/2021/06068
Stavba: „MČ KE Západ, ul. Ondavská - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“

Informace

ID zakázky
12167
Název zakázky
Stavba: „MČ KE Západ, ul. Ondavská - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
Číslo spisu VZ
MK/A/2021/06068
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
15 073,92 EUR
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45300000-0 - Stavební montážní práce
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK042 - Košický kraj
Popis předmětu VZ

Navrhované stavebné úpravy, riešia úpravu existujúceho priechodu pre chodcov, ktorý bude osvetlený a zvýraznený technológiou pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. V rámci stavebných úprav, bude dobudované verejné osvetlenie na priechode pre chodcov a bude upravené zemné káblové vedenie verejného osvetlenia /pripojenie na existujúce rozvody/.
Stavebno-montážne práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu). V tomto prípade, požadujeme doložiť zoznam návrhov ekvivalentov so všetkými podkladmi potrebnými k ich odbornému posúdeniu ako ekvivalentov. Návrhy ekvivalentov, musia plne spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie z hľadiska kvality a funkčnosti. Variantné riešenia nie sú prípustné.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe: Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2021 08:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Varga
milan.varga@kosice.sk
+421 556419249

Dokumenty