Stav: Probíhající

Serverový čas: 15.12.2019 05:56

Karta veřejné zakázky #7253-MUP, 71/2016
Aglomerácia Kokava nad Rimavicou - kanalizácia a ČOV

Informace

ID zakázky
1535
Název zakázky
Aglomerácia Kokava nad Rimavicou - kanalizácia a ČOV
Číslo spisu VZ
7253-MUP, 71/2016
Evidenční číslo zakázky
7253-MUP, 71/2016
Číslo oznámení z TED
2016/S 075-130507
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Užšia súťaž
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
7 794 770,84 EUR
Hlavní CPV kód
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
Doplňující CPV kód
45252127-4 - Výstavba úpraven odpadních vod
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dobudovanie kanalizácie v obci Kokava nad Rimavicou a intenzifikácia existujúcej čistiarni odpadových vôd. V obci je navrhnutá gravitačná splašková kanalizácia s piatimi čerp. stanicami (ČS1-5), ktoré eliminujú nepriaznivé terénne podmienky a prečerpávajú odpadové vody do najbližšej šachty gravitačnej kanalizácie. Odpadové vody z navrhovanej obecnej kanalizácie budú napojené na jestvujúce stoky a následne odvedené do ČOV. Gravitačná kanalizácia je navrhnutá z PP rúr DN300. Na kanalizácii sa vybudujú PP vstupné kanalizačné šachty a to všade tam, kde je zmena smeru alebo sklonu potrubia a pri sútokoch jednotlivých stôk. V priamej trati sa šachty vybudujú vo vzdialenostiach max. 50m. Šachty budú typizované, kruhové s priemerom 1000 mm. Trasa kanalizácie je navrhnutá v miestnych komunikáciách, v zelených pásoch pozdĺž miestnych komunikácií respektíve štátnej cesty. Územím stavby sú vedené viaceré podzemné (plynovod, vodovod, elektrické rozvody, optické a miestne káble) a nadzemné vedenia (telekomunikačné káble, elektrické rozvody), ktoré je nutné pri výstavbe kanalizácie rešpektovať a chrániť. Križovania prípadne súbehy je nutné vykonať v súlade s príslušnou normou. Kanalizačné prípojky budú odvádzať splaškové vody od jednotlivých producentov. Na každú prípojku je vo väčšine prípadov naviazaná len jedna nehnuteľnosť. Ak sú prípojky združené, každý producent má vlastnú revíznu šachtu.
Čerpacia stanica bude pozostávať zo železobetónových skruží priemeru 1500mm, stenou 270mm a premenlivou výškou v závislosti od hĺbky uloženia prítoku, potrebného akumulačného objemu a veľkosti odvodňovaného kanalizačného okrsku. Prípojky NN k ČS zabezpečujú elektrickú energiu pre strojné vybavenie čerpacích staníc.
ČOV bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd produkovaných z obce Kokava nad Rimavicou. Jedná sa o mechanicko-biologickú čistiareň vôd s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, y biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
18.09.2018 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Dokumenty