Stav: Probíhající

Serverový čas: 09.12.2019 10:36

Karta veřejné zakázky #25785-MUP, 257/2015
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia

Informace

ID zakázky
3975
Název zakázky
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia
Číslo spisu VZ
25785-MUP, 257/2015
Evidenční číslo zakázky
25785-MUP, 257/2015
Číslo oznámení z TED
2015/S249-453399
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Užšia súťaž
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
17 024 964,50 EUR
Hlavní CPV kód
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
Doplňující CPV kód
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci 5 obcí: Chrenovec - Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno a Veľká Čausa. ktoré sú navzájom prepojené potrubím. Odvádzanie splaškových vôd je spoločným výtlačným potrubím z obce Veľká Čausa a Lipník do mesta Prievidza. Trasy splaškovej kanalizácie sú vedené v komunikáciách a z časti v zelených pásoch. Väčšia časť kanalizácie je situovaná v intravilánoch obce. V extraviláne obcí je navrhnuté prepojenie jednotlivých obcí a výtlačné potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do ČOV Prievidza. Odkanalizovanie obcí bude riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov a následné odvedenie odpadných vôd do ČOV sú navrhnuté čerpacie stanice. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota predkladania ponúk
02.08.2016 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
02.08.2016 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Dokumenty