Status: Ongoing

Server time: 19.09.2021 01:35

Tender card #MK/A/2021/10446
DSPRS „Ulica Pri prachárni – riešenie komunikácií“

Information

ID of tender
12132
Name of content of tender
DSPRS „Ulica Pri prachárni – riešenie komunikácií“
Tender ref. no.
MK/A/2021/10446
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
36 000,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71248000-8 - Supervision of project and documentation
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSPRS) – projekčné riešenie: dobudovania komunikácií pre peších a peších/ cyklistov, prestavby jestvujúcej križovatky miestnych komunikácií prepojovacia komunikácia Popradská - Gemerská a Pri Prachárni na okružnú križovatku, priechodov pre chodcov s osvetlením a zvýraznením technológiou pre zvýšenie bezpečnosti chodcov, zastávok MHD, dopravné značenie, stavebné úpravy dotknutých miestnych komunikácií, sadové úpravy, súvisiace/vyvolané objekty, výkaz výmer a rozpočet vrátane vytýčenia dotknutých podzemných inžinierskych sietí a zariadení, a potrebného geodetického zamerania, výkon činnosti autorského dohľadu projektanta, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním predmetu zákazky, riadnym a včasným odovzdaním DSPRS verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Documents