Status: Completed

Server time: 30.07.2021 03:36

Tender card #MAGS OVO 52321/2021
Štúdia pre posúdenie rizík spojených so zmenou klímy pre projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Information

ID of tender
12341
Name of content of tender
Štúdia pre posúdenie rizík spojených so zmenou klímy pre projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
Tender ref. no.
MAGS OVO 52321/2021
Public tender journal ref. no.
VVO č. 125/2021,27927-WNS z 25.05.2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71241000-9 - Feasibility study, advisory service, analysis
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmet zákazky je vypracovanie štúdie pre posúdenie rizík, dopadov a vplyvov zmeny klímy na objekty, súčasti navrhovanej električkovej trate, pre novú električková trať v Petržalke, Bosákova ulica – Janíkov dvor a prevádzku električkovej trate, s ohľadom na všetky ostatné komponenty projektu. Štúdia posúdi konštrukčné a prevádzkové riziká, vyhodnotí ich z hľadiska akceptovateľnosti. V nadväznosti na výsledky posúdenia rizík, štúdia identifikuje potrebné adaptačné opatrenia, s cieľom znížiť mieru rizika na akceptovateľnú úroveň. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky. Realizácia predmetného projektu bude spolufinancovaná z finančných prostriedkov alokovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zdroje EÚ a štátny rozpočet) na základe faktúry.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Štanclová
+421 259356511

Documents