Status: Ongoing

Server time: 25.07.2021 15:32

Tender card #BBRSC/004/2021
Technické plyny v tlakových fľašiach

Information

ID of tender
12707
Name of content of tender
Technické plyny v tlakových fľašiach
Tender ref. no.
BBRSC/004/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Main CPV
24110000-8 - Industrial gases
Further CPV
44612100-4 - Gas cylinders
24111900-4 - Oxygen
24321115-9 - Acetylene
24112100-3 - Carbon dioxide
09122000-0 - Propane and butane
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to technických plynov a plynových zmesí v tlakových fľašiach určených pre potreby verejného obstarávateľa pri realizácii údržby ciest (zváranie oceľových prvkov, ohrev emulzií) a pri vykonávaní opráv strojov a mechanizmov (zváranie) spolu s prenájmom tlakových fliaš, ADR, mýtny poplatok a ostatné poplatky. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj prenájom certifikovaných tlakových fliaš, ktorých počet pre jednotlivé druhy tovaru je uvedený v prílohe č. 4 – Odberné miesta s určením množstva tlakových fliaš a tento je započítaný do ceny tovaru. Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v prílohe č. 3 Výzvy – Špecifikácia, bude dodávaný na základe čiastkových objednávok v čiastkových dodávkach s dopravou a vyložením na miesta určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Rámcovej dohody (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.06.2021 09:00:00
Planned opening of bids
11.06.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents