Status: Ongoing

Server time: 28.09.2021 15:09

Tender card #1/2021
Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

Information

ID of tender
13459
Name of content of tender
Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
Tender ref. no.
1/2021
Public tender journal ref. no.
33575 - MSS
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
582 150,00 EUR
Main CPV
72260000-5 - Software-related services
Further CPV
72267000-4 - Software maintenance and repair services
72261000-2 - Software support services
72212000-4 - Programming services of application software
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je obstaranie služby. Jednotlivé položky predmetu zákazky spolu vecne, miestne a časovo úzko súvisia. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že ide o komplexný ucelený systém, ktorý z dôvodu správnej funkčnosti, výmen dát, ich spracovania, archivácie a v neposlednom rade z dôvodu minimalizácie možných rizík parciálnych nefunkčnosti jednotlivých integrovaných modulov, možno dodávať len ako funkčný celok. Týmto sa zabezpečí riadna komplexná implementácia projektu.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie služby – „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice” a to úpravou existujúcich eGov služieb, dodaním nových požadovaných eGOV služieb, dodaním požadovaných interných integrácií na existujúce systémy, dodaním externých integrácií pomocou CSRU. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B.1. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie. ITMS2014+ kód 311071AHD9.

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2021 08:00:00
Planned opening of bids
20.09.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Čornak
michal@cornak.sk
+421 903556005

Documents