Status: Ongoing

Server time: 15.12.2019 06:45

Tender card #7254-MUP, 71/2016
Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV

Information

ID of tender
1460
Name of content of tender
Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
Tender ref. no.
7254-MUP, 71/2016
Public tender journal ref. no.
7254-MUP, 71/2016
EU journal ref. no.
2016/S 075-130511
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Užšia súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 278 607,80 EUR
Main CPV
45232400-6 - Sewer construction work
Further CPV
45252127-4 - Wastewater treatment plant construction work
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je odkanalizovanie obce Valaská Belá s následným čistením na novovybudovanej čistiarni odpadových vôd.
V celej dĺžke bude navrhované potrubie pre beztlakovú kanalizáciu z PVC DN 300, 200 mm z rúr plnostenných hrdlovaných s hladkou a plnou neštrukturovanou stenou SN 12 podľa normy STN EN 1401-1. Pre výtlačné potrubie navrhujeme potrubie HDPE DN 65 a100, PN10. Revízne a lomové šachty sú navrhnuté plastové z polypropylénu (celá šachta musí byť z polypropylénu), DN1000. Materiál PP nesmie obsahovať plnivo alebo recyklát. Križovanie so štátnou cestou je riešené pretlakom z pretláčacej jamy rozmerov 2,1x1,8m v počte 14ks.
Križovanie s miestnymi tokmi navrhujeme prekopaním a uložením kanalizačného potrubia do oceľovej chráničky DN 400. Celková dĺžka chráničiek je 160m. Kanalizačné odbočky sú navrhnuté z hladkých plnostenných rúr PVC DN160 pre združené odbočky DN 200. Napojenie kanalizačných prípojok je cez odbočku DN 300/160 (200). Odbočky sú ukončené domovou revíznou plastovou šachtou DN400/160(200) osadenou na hranici pozemku. Biologické čistenie zabezpečuje čistenie splaškových odpadových vôd pritekajúcich na ČOV kanalizačným zberačom z aglomerácie Valaská Belá. Z technologického hľadiska sa jedná o mechanicko-biologickú ČOV s biologickým odstraňovaním uhlíkatého a dusíkatého znečistenia s úplnou stabilizáciou kalu a jeho mechanickým odvodnením na pásovom lise a kalových poliach. Čistenie bude zrealizované v dvojlinkovom usporiadaní. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.09.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Documents