Status: Ongoing

Server time: 26.09.2022 12:43

Tender card #9/2022
Prenájom nebytových priestorov v nebytovej budove so súpisným číslom 4068, miestností č. 1.01, časť 1.13, 1.53, 1.54 a 2.07, spolu vo výmere 124,35 m2, v areáli na Tabakovej v Komárne

Information

ID of tender
24774
Name of content of tender
Prenájom nebytových priestorov v nebytovej budove so súpisným číslom 4068, miestností č. 1.01, časť 1.13, 1.53, 1.54 a 2.07, spolu vo výmere 124,35 m2, v areáli na Tabakovej v Komárne
Tender ref. no.
9/2022
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Lease agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom nebytových priestorov- miestnosť č. 1.01 o výmere 19,14 m2, časť miestnosti č. 1.13 o výmere 11,21 m2, miestnosť č. 1.53 o výmere 50,35 m2, miestnosť č. 1.54 o výmere 22,15 m2 a miestnosť č. 2.07 o výmere 21,50 m2, nachádzajúcich sa v stavbe- nebytová budova so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, vo výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie: Komárno, obec: Komárno, okres Komárno.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.07.2022 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Documents