Status: Completed

Server time: 18.07.2019 13:21

Tender card #ID 148
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Školský internát B. Bystrica – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru

Information

ID of tender
2642
Name of content of tender
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Školský internát B. Bystrica – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru
Tender ref. no.
ID 148
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 845,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
71300000-1 - Engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej projektové energetické hodnotenie a inžinierska činnosť pre projekt s názvom „Školský internát Banská Bystrica - rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti“. /Ide o objekt Školského internátu, Havranské č. 3, Banská Bystrica evidovaný na Liste vlastníctva č. 4653, okres: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, parcelné číslo: 1952 o výmere 1369 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie/.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Školský internát (Banská Bystrica)
Address
Internátna 4
Banská Bystrica
974 04, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents