Status: Ongoing

Server time: 13.12.2019 09:10

Tender card #25785-MUP, 257/2015
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia

Information

ID of tender
3975
Name of content of tender
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia
Tender ref. no.
25785-MUP, 257/2015
Public tender journal ref. no.
25785-MUP, 257/2015
EU journal ref. no.
2015/S249-453399
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Užšia súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
17 024 964,50 EUR
Main CPV
45232400-6 - Sewer construction work
Further CPV
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
71000000-8 - Architectural, construction, engineering and inspection services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci 5 obcí: Chrenovec - Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno a Veľká Čausa. ktoré sú navzájom prepojené potrubím. Odvádzanie splaškových vôd je spoločným výtlačným potrubím z obce Veľká Čausa a Lipník do mesta Prievidza. Trasy splaškovej kanalizácie sú vedené v komunikáciách a z časti v zelených pásoch. Väčšia časť kanalizácie je situovaná v intravilánoch obce. V extraviláne obcí je navrhnuté prepojenie jednotlivých obcí a výtlačné potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do ČOV Prievidza. Odkanalizovanie obcí bude riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov a následné odvedenie odpadných vôd do ČOV sú navrhnuté čerpacie stanice. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota predkladania ponúk
02.08.2016 10:00:00
Planned opening of bids
02.08.2016 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Documents