Status: Ongoing

Server time: 14.11.2019 12:31

Tender card #P19V00000022
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025

Information

ID of tender
4621
Name of content of tender
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Tender ref. no.
P19V00000022
Public tender journal ref. no.
Z2019-027960
Type of tender
Nadlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
74 746 500,00 Kč
Main CPV
50230000-6 - Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment
Further CPV
90620000-9 - Snow-clearing services
45233141-9 - Road-maintenance works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy, dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 (dále též „Smlouva“) zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 26, 27 zákona, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „Vyhláška“), § 41 až 45, její přílohy č. 6 až 8.

Brief description of tender or procurement

Činnosti poskytované zhotovitelem za účelem zajištění zimní údržby jsou vymezeny v příloze č. 6 této Zadávací dokumentace. Zajištěním zimní údržby je primárně myšleno odstranění sněhu z vozovky „plužením“ a dále posyp vozovek posypovým chemickým či inertním materiálem dle pokynů oprávněné osoby Zadavatele (dále jen „Dispečer“). Součástí plnění je zajištění domácí pohotovosti a připravenosti k zásahu na pracovišti posádek jednotlivých vozidel zimní údržby a dle provozních potřeb Zadavatele i dodávka a aplikace solanky při posypu komunikací. Dispečer v návaznosti na konkrétní klimatické podmínky určí a specifikuje konkrétní činnosti, které bude zhotovitel v rámci zajištění zimní údržby vykonávat.

Aktuální plán zimní údržby bude zhotoviteli Zadavatelem předán bez zbytečného odkladu po jeho schválení příslušnými orgány nebo po účinnosti Smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane později.

Chemické okruhy se ošetřují posypovou solí a vodným roztokem NaCl – chloridu sodného (dále jen „Solanka“). Inertní okruhy se ošetřují pískem nebo kamennou drtí (výběr závisí na klimatických podmínkách a geografickém rozložení okruhu a není striktně dáno). Posypový materiál (vyjma Solanky) je na všech okruzích v majetku Zadavatele.
Dodavatel je povinen zajistit provádění zimní údržby za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Dodavatel je zejména povinen v rámci zimní údržby zajistit dodržování postupů a technologií podle § 43 a 44 a přílohy č. 7 Vyhlášky.

Technické podmínky a požadavky Zadavatele pro plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Technické podmínky a požadavky Zadavatele se následně stanou přílohou č. 1 Smlouvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 11:00:00
Planned opening of bids
23.09.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Silnice LK a.s.
Address
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Czech Republic
Process supervisor
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Another contact
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 257 02 599
DIČ: CZ25702599
se sídlem: Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zastoupená: Mgr. Petrem Halbrštátem, advokátem
Link to online profile of contracting authority
http://profily.proebiz.com/profile/28746503

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.