Status: Ongoing

Server time: 14.11.2019 12:39

Tender card #20190813
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE

Information

ID of tender
4644
Name of content of tender
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE
Tender ref. no.
20190813
Public tender journal ref. no.
23049 - MSS
EU journal ref. no.
2019/S 157-388039
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
203 437,50 EUR
Main CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Further CPV
60100000-9 - Road transport services
60140000-1 - Non-scheduled passenger transport
60170000-0 - Hire of passenger transport vehicles with driver
60172000-4 - Hire of buses and coaches with driver
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu, že jej predmetom je poskytovanie služieb prepravy, t.j. jeden typ služby. Významným dôvodom nedelenia predmetu zákazky je aj možnosť riešenia vzniknutých nepredvídateľných situácií počas priebehu podujatí vrátane koordinácie a dohľadu nad poskytnutím jednotlivých služieb zo strany poskytovateľa (poskytovateľ zabezpečí „dispečing“ pre lepšiu koordináciu prepravy). Z dôvodu zachovania kontinuity jednotlivých služieb a zodpovednosti za predmet zákazky ako celku, s cieľom dosiahnutia maximálnej kvality, hospodárnosti a efektívnosti verejný obstarávateľ vylúčil možnosť rozdelenia zákazky.

V prípade rozdelenia zákazky na jednotlivé služby poskytované niekoľkými samostatnými poskytovateľmi, by v dôsledku nedostatočnej, resp. chýbajúcej koordinácie a spolupráce jednotlivých poskytovateľov, ako aj v dôsledku nesprávnej alebo neúplnej komunikácie, mohlo dôjsť k riziku neposkytnutia predmetu zákazky riadne a včas. Taktiež existuje riziko možného konfliktu pri stanovovaní zodpovednosti za uskutočnené služby z pohľadu kvality a plnenia požadovaných termínov.

Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných poskytovateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov pre jednotlivé časti zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované pre potreby prepravy osôb v rámci podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2019 10:00:00
Planned opening of bids
17.09.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa účelových zariadení
Address
Pražská 7
Bratislava
81104, Slovak republic
Process supervisor
Peter Macháč
peter.machac@mzv.sk
+421 259782892

Documents