Status: Ongoing

Server time: 06.06.2020 13:38

Tender card #ZsNH09/2020
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - Úprava Tehelnej ulice, Nitra

Information

ID of tender
7474
Name of content of tender
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - Úprava Tehelnej ulice, Nitra
Tender ref. no.
ZsNH09/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
33 196,25 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie diela - Križovatka Tehelná Cabajská.

Predmet ponuky pozostáva z nasledujúcich činností:
Geodetické práce – zameranie celého záujmového územia

SO 01 Križovatka Tehelná – Cabajská
Požadované činnosti, ktoré sú súčasťou zákazky: priestorové riešenie (výškový návrh, situační návrh) zohľadňujúci upravenú geometriu križovatky, návrh dopravného značenia, výkaz výmer a rozpočet. Dokumentácia bude vypracovaná v stupňoch:
• Dokumentácia pre územné rozhodnutie
• Dokumentácia pre stavebné povolenie
• Realizačná dokumentácia stavby

SO 02 Križovatka Tehelná – Dolnočermánska
Požadované činnosti, ktoré sú súčasťou zákazky: priestorové riešenie (výškový návrh, situační návrh) zohľadňujúci upravenú geometriu križovatky, návrh dopravného značenia, výkaz výmer a rozpočet. Dokumentácia bude vypracovaná v stupňoch:
• Dokumentácia pre územné rozhodnutie
• Dokumentácia pre stavebné povolenie
• Realizačná dokumentácia stavby

SO 03 Rekonštrukcia Tehelnej ulice
Požadované činnosti, ktoré sú súčasťou zákazky: priestorové riešenie (výškový návrh, situační návrh) zmena dopravného režimu, cyklochodník, úprava vjazdov, vrátane návrhu priečnych rezov, návrh dopravného značenia, výkaz výmer a rozpočet.
Dokumentácia bude vypracovaná v stupňoch:
• Dokumentácia pre územné rozhodnutie
• Dokumentácia pre stavebné povolenie
• Realizačná dokumentácia stavby

Predmetom zákazky nie sú nasledujúce činnosti (v súladu so zadaním): prekládky inžinierskych sietí, inžinierska činnosť, autorský dozor stavby. V projekte ulice Tehelná nie je súčasťou projektu oporná stena.

Verejný obstarávateľ vyžaduje obhliadku miesta realizácie predmetnej zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi relevantné poklady, ktoré má k dispozícii (mapový podklad zo ZB GIS).
Fakturácia bude vykonaná za jednotlivé časti diela.
Splatnosť faktúr bude stanovená na 30 dní.
Cena bude stanovená v € bez DPH

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2020 09:00:00
Planned opening of bids
12.06.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Ondrejička
nitra.ondrejicka@msunitra.sk
+421 911802654

Documents