Status: Trwająca

Czas serwera: 28.11.2021 22:10

Karta zamówienia #1/2021
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 3851/1 o výmere 3000 m2, ostatná plocha

Informacje

ID zamówienia
13517
Nazwa zamówienia
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 3851/1 o výmere 3000 m2, ostatná plocha
Numer zamówienia
1/2021
Rodzaj procedury
Obchodná verejná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Obchodná verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Umowa najmu
Szacunkowa wartość zamówienia
12,10 EUR
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom časti pozemku, ktorý sa nachádza v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, zapísanom na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava – mestská časť Ružinov, okres Bratislava II, pozemok registra „C“ KN parcelné č. 3851/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 3000 m². Grafické znázornenie obsahuje Príloha č. 6 týchto SP.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SIWZ
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Verejné prístavy, a. s.
Adres
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty