Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2021 23:39

Karta zamówienia #3/2021
Prenájom nebytového priestoru-bloku č. 1.02, o výmere 195,63 m2, nachádzajúceho sa v stavbe- sklad č. 5 so súpisným číslom 4074, zastavaná plocha a nádvoria - Komárno

Informacje

ID zamówienia
15647
Nazwa zamówienia
Prenájom nebytového priestoru-bloku č. 1.02, o výmere 195,63 m2, nachádzajúceho sa v stavbe- sklad č. 5 so súpisným číslom 4074, zastavaná plocha a nádvoria - Komárno
Numer zamówienia
3/2021
Rodzaj procedury
Obchodná verejná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Obchodná verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Umowa najmu
Szacunkowa wartość zamówienia
18,00 EUR
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Prenájom nebytového priestoru- bloku č. 1.02, o výmere 195,63 m2, nachádzajúceho sa v stavbe- sklad č. 5 so súpisným číslom 4074, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/14, o výmere 1780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie: Komárno, obec: Komárno, okres Komárno

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SIWZ
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Verejné prístavy, a. s.
Adres
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty