Status: Zakończona

Czas serwera: 05.10.2022 04:51

Karta zamówienia #108/2022
Rekonštrukcia lesnej cesty Hrašovík - etapa 2

Informacje

ID zamówienia
23765
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia lesnej cesty Hrašovík - etapa 2
Numer zamówienia
108/2022
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
244 410,98 EUR
Główny CPV
44113810-6 - Wykończenia nawierzchni
Uzupełniające CPV
44113620-7 - Asfalt
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Opis aktuálneho stavu a zdôvodnenie potreby rekonštrukcie
Cesta v úseku km 1,100 – 3,570 (etapa 2) zodpovedá kategórii (podľa STN 73 6108)
1L – 4,0/30 km s krytom vozovky z penetračného makadamu, ktorý je po celej dĺžke značne poškodený. Povrch vozovky je vypratý, spojivo miestami úplne chýba. Nachádzajú sa na ňom sieťové trhliny, priečne deformácie, pomerne rozsiahle výtlky a v niektorých úsekoch je okraj vozovky poprelamovaný. Pozdĺžne odvodňovacie priekopy na niektorých úsekoch chýbajú. Na 4 z 9 rúrových priepustov sú posunuté a prelámané betónové TZP rúry, poškodené kalové jamy a čelá. Lesné sklady, výhybne a výjazdy sú nedostatočne spevnené.

Technické údaje stavby
Celková dĺžka lesnej cesty (etapa 2): 2,470 km
Rekonštruovaný úsek (etapa 2): km 1,100 – 3,570 (v smere Furča – Hrašovík)
Kategória cesty (podľa STN 73 6108): 1L – 4,0/30 s voľnou šírkou cesty 4,0 m a vozovkou krytou penetračným makadamom šírky 3,0 m s rozšírením v smerových oblúkoch a s krajnicami z kameniva širokými 0,50 m po obidvoch stranách.

Spôsob prevedenia stavby
Detailný opis stavby vrátane technického a technologického riešenia je uvedený v kompletnej Technickej správe z projektovej dokumentácie stavby uvedenej v prílohe č. 1.
V stručnosti sa majú realizovať tieto hlavné stavebné práce:
- zemné práce pre čistenie a prehĺbenie priekop a úpravu telesa cesty v rozsahu približne
0,30-2,58 m3 na 1 bežný meter cesty a výkop rýh pre osadenie rúrových priepustov
- osadenie 4 nových rúrových priepustov s vyčistením a opravou 5 existujúcich
- vybudovanie vozovky úpravou podkladu zo štrkodrviny a požením krytu z penetračného makadamu PM63 obrus hr. 100 mm s kostrou z kameniva HDK fr. 32-63 mm s preliatím cestným asfaltom v množstve 5,0 kg/m2 a presypaním výplňovím kamenivom HDK
fr. 16-22 mm v množstve 30 kg/m2 vrátane uzavretia dvojvrstvovým náterom N2V
- zriadenie krajníc
- osadenie drevených smerových kolov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
18.08.2022 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mestské lesy Košice a.s.
Adres
Južná trieda 11
Košice
040 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Maroš Vanyo
mvanyo@meleskosice.sk
+421 908060834

Dokumenty