Status: Trwająca

Czas serwera: 18.07.2019 13:26

Karta zamówienia #60303-35-2018
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa

Informacje

ID zamówienia
2638
Nazwa zamówienia
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa
Numer zamówienia
60303-35-2018
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062636
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
1 370 000,00 EUR
Główny CPV
50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
Uzupełniające CPV
50312300-8 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
50312600-1 - Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
50343000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo
50344000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych
50413200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica, Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.03.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
14.03.2019 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adres
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboslav Filipovič
luboslav.filipovic@ndsas.sk
+421 258311735

Dokumenty