Status: Zakończona

Czas serwera: 18.07.2019 13:51

Karta zamówienia #21/2019
Silnice III/27018 Kněžice - Lvová, rekonstrukce silnice

Informacje

ID zamówienia
2651
Nazwa zamówienia
Silnice III/27018 Kněžice - Lvová, rekonstrukce silnice
Numer zamówienia
21/2019
Numer ogłoszenia BZP
21/2019
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 441 300,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 této ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto:
2.1. Průzkumy a zaměření
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti dokumentace k provádění stavby (DSP/PDPS)
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.4. Autorský dozor během realizace akce
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
28.02.2019 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Adres
České mládeže 632/32
Liberec
70946078, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.