Status: Zakończona

Czas serwera: 18.08.2019 01:09

Karta zamówienia #BBRSC/012/2019
Technické plyny v tlakových fľašiach

Informacje

ID zamówienia
3708
Nazwa zamówienia
Technické plyny v tlakových fľašiach
Numer zamówienia
BBRSC/012/2019
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Główny CPV
24110000-8 - Gazy przemysłowe
Uzupełniające CPV
44612100-4 - Cylindry gazowe
24111900-4 - Tlen
24321115-9 - Acetylen
24112100-3 - Ditlenek węgla
09122000-0 - Propan i butan
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to technických plynov v tlakových fľašiach určených pre potreby verejného obstarávateľa pri realizácii údržby ciest (zváranie oceľových prvkov, ohrev emulzií) a pri vykonávaní opráv strojov a mechanizmov (zváranie) spolu s prenájmom tlakových fliaš, ADR, mýtny poplatok a ostatné poplatky. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj prenájom certifikovaných tlakových fliaš. Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v prílohe č. 3 Výzvy – Špecifikácia, bude dodávaný na základe čiastkových objednávok v čiastkových dodávkach s dopravou a vyložením na miesta určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Rámcovej kúpnej zmluvy (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.05.2019 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.05.2019 13:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty