Status: Trwająca

Czas serwera: 18.08.2019 01:10

Karta zamówienia #UtVO 1725/2019
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave

Informacje

ID zamówienia
3713
Nazwa zamówienia
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave
Numer zamówienia
UtVO 1725/2019
Numer ogłoszenia BZP
12974-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
260 070,26 EUR
Główny CPV
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
Uzupełniające CPV
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zmluvy je realizácia nového cyklistického chodníka a časti chodníka pre peších pozdĺž ulice Bučianska v meste Trnava. Súčasťou je realizácia stavebných úprav na miestnej komunikácií, ako aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, osadenie trvalého a prenosného dopravného značenia a zároveň aj realizácia bezbariérových úprav, verejného osvetlenia a sadových úprav. Súčasťou je realizácia chodníka a priechodu k budúcemu prepojeniu s Univerzitou. Projekčne je riešený tiež posun miestnej komunikácie, respektíve záber na jednej strane pri zárubnom múre a rozšírenie na strane druhej, ktorý je súčasťou riešenia objektu D.1.1. Z dôvodu výstavby cyklistického chodníka na ulici Bučianskej je potrebné preložiť stožiar verejného osvetlenia. Existujúci stožiar aj so svietidlom bude zdemontovaný. V zelenom páse vedľa cyklistického chodníka bude osadený nový 10m stožiar verejného osvetlenia, prepojený s existujúcimi stožiarmi z obidvoch strán. Napojenie osvetlenia priechodu pre chodcov bude z existujúceho stožiara verejného osvetlenia. Návrh projektovej dokumentácie na realizáciu stavby rieši sadovnícku úpravu okolia navrhnutých chodníkov a cyklochodníkov na Bučianskej ulici.
Členenie stavby na stavebné objekty:
D.1 SPEVNENÉ PLOCHY
D.1.1 hlavná cyklocestička
D.1.2 prepojenie s univerzitou
D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE
D.3 SADOVÉ ÚPRAVY
Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2019 14:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.06.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trnava
Adres
Hlavná 1
Trnava
917 71, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty