Status: Anulowana

Czas serwera: 04.07.2020 23:03

Karta zamówienia #ID 149/2
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti „DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec“.

Informacje

ID zamówienia
3985
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti „DSS SLATINKA, stavebný objekt ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec“.
Numer zamówienia
ID 149/2
Numer ogłoszenia BZP
14374 - WYP zo dňa 13.06.2019
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
313 134,80 EUR
Główny CPV
45215200-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
Uzupełniające CPV
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti Objektu DSS, ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec – rekonštrukcia pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami pri zachovaní formy sociálnych služieb (SS). Vyriešenie bezbariérového prístupu do I. N.P. a prepojenie I. N.P. s II. N.P s novovybudovaným vnútorným schodiskom a novovybudovaným výťahom. Rozšírenie vnútorných priestorov I. aj II. N.P na úkor časti átria, čím sa zväčší priestor chodby na I. N.P., resp. vytvorí priestor spoločenskej miestnosti s napojením na nové schodisko na II. N.P.

Úprava II. N.P. na administratívne účely a pre návštevy. Súčasťou budú aj dva WC z toho jedno bezbariérové, sprcha a kuchynka. Do stavebno-technického riešenia súvisiaceho s opatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy. Pôvodný systém vykurovania lokálnymi plynovými vykurovacími telesami sa zamení za ústredné teplovodné s novým plynovým kotlom ako zdrojom tepla. Ohrev TUV sa navrhuje plynový v kombinácii zo solárnym ohrevom.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a v prílohách týchto SP.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.07.2019 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
Adres
Dolná Slatinka 271/1
Lučenec
984 80, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 484325127

Dokumenty