Status: Anulowana

Czas serwera: 14.10.2019 01:01

Karta zamówienia #ID 499/2019
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov

Informacje

ID zamówienia
4297
Nazwa zamówienia
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov
Numer zamówienia
ID 499/2019
Numer ogłoszenia BZP
17166-WNP, č.139/2019, 15.07.2019
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
155 550,00 EUR
Główny CPV
45215212-6 - Roboty budowlane w zakresie domów dla emerytów
Uzupełniające CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 - Instalowanie wind
45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej
45262520-2 - Roboty murowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác pozostávajúcich z vybudovania nových 2 výťahových šácht, všetkých súvisiacich stavebných prác s tým spojených, dodávka a montáž 2 ks nových výťahov, vybudovanie bleskozvodu, elektromontáží v 2 nových výťahových šachtách.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy a v projektovej dokumentácii.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Rimavská Sobota)
Adres
Kirejevská 23
Rimavská Sobota
979 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty