Status: Trwająca

Czas serwera: 15.12.2019 16:42

Karta zamówienia #20190813
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE

Informacje

ID zamówienia
4644
Nazwa zamówienia
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE
Numer zamówienia
20190813
Numer ogłoszenia BZP
23049 - MSS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 157-388039
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
203 437,50 EUR
Główny CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Uzupełniające CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60140000-1 - Nieregularny transport osób
60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu, že jej predmetom je poskytovanie služieb prepravy, t.j. jeden typ služby. Významným dôvodom nedelenia predmetu zákazky je aj možnosť riešenia vzniknutých nepredvídateľných situácií počas priebehu podujatí vrátane koordinácie a dohľadu nad poskytnutím jednotlivých služieb zo strany poskytovateľa (poskytovateľ zabezpečí „dispečing“ pre lepšiu koordináciu prepravy). Z dôvodu zachovania kontinuity jednotlivých služieb a zodpovednosti za predmet zákazky ako celku, s cieľom dosiahnutia maximálnej kvality, hospodárnosti a efektívnosti verejný obstarávateľ vylúčil možnosť rozdelenia zákazky.

V prípade rozdelenia zákazky na jednotlivé služby poskytované niekoľkými samostatnými poskytovateľmi, by v dôsledku nedostatočnej, resp. chýbajúcej koordinácie a spolupráce jednotlivých poskytovateľov, ako aj v dôsledku nesprávnej alebo neúplnej komunikácie, mohlo dôjsť k riziku neposkytnutia predmetu zákazky riadne a včas. Taktiež existuje riziko možného konfliktu pri stanovovaní zodpovednosti za uskutočnené služby z pohľadu kvality a plnenia požadovaných termínov.

Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných poskytovateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov pre jednotlivé časti zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované pre potreby prepravy osôb v rámci podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.09.2019 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa účelových zariadení
Adres
Pražská 7
Bratislava
81104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Macháč
peter.machac@mzv.sk
+421 259782892

Dokumenty