Status: Zakończona

Czas serwera: 08.07.2020 05:39

Karta zamówienia #OS19SNC64
Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných nádob

Informacje

ID zamówienia
5343
Nazwa zamówienia
Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných nádob
Numer zamówienia
OS19SNC64
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
69 932,20 EUR
Główny CPV
79723000-8 - Usługi analizy odpadów
Uzupełniające CPV
72300000-8 - Usługi w zakresie danych
72317000-0 - Usługi przechowywania danych
72318000-7 - Usługi przesyłu danych
72310000-1 - Usługi przetwarzania danych
72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie monitorovania stavu zaplnenia zberných nádob pre komunálny odpad ( typ kontajnerov: polopodzemný kontajner Molok Classic s objemom 5m³ a polopodzemný kontajner Molok Domino Global s objemom 5m³) a monitorovanie stavu zaplnenia zberných nádob pre triedený odpad – papier a lepenka, spoločný zber plastov, kovov a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky ( kompozity na báze lepenky), sklo (typ kontajnerov: polopodzemný kontajner Molok Classic s objemom 3m³, a polopodzemný kontajner Molok Classic s objemom 5m³, delený polopodzemný kontajner) v samostatných stojiskách. Predmetom zákazky je aj:
• implementácia a prevádzkovanie portálu prezentujúceho monitorované dáta;
• implementácia a prevádzkovanie mobilnej aplikácie prezentujúcej stav naplnenosti jednotlivých odpadových nádob;
• implementácia senzorov do zberných nádob a zabezpečenie zberu a distribúcie dát zo senzorov do portálu prezentujúceho dáta a do mobilnej aplikácie.

Monitorovanie a prenos dát z a do senzorov bude realizovaný prostredníctvom energeticky nenáročnej siete na báze siete IoT. Predmetom zákazky nie je výstavba ani prevádzka komunikačnej siete. Zabezpečenie komunikačnej siete, prostredníctvom ktorej budú senzory pripojene do siete internet zabezpečuje uchádzač. V nákladoch na prevádzku senzorov budú zahrnuté aj poplatky za potrebný prenos dát. Uchádzač sa preukáže zmluvou s prevádzkovateľom komunikačnej siete, alebo náležitým oprávnením na poskytovanie telekomunikačných služiab, ak takúto komunikačnú sieť vlastní, alebo plánuje na svoje náklady vybudovať. Uchádzač preukáže svoju schopnosť pripojiť senzory vo všetkých lokalitách, ktoré zadefinuje verejný obstarávateľ.

Nevyhnutnou podmienkou je integrácia API rozhrania. Tieto Aplikačné programovacie rozhrania (API) umožňujúce používať a integrovať zvolené funkcie systému dodávateľa do vybraných informačných systémov a podnikových aplikácií Mesta Senec (GIS SmartMap - ErasData-Pro, s.r.o., Agendový systém IS SAMO - Trimel). Technológia dodávateľa musí podporovať konektivitu pre vnorenú databázu pre výmenu údajov. Zároveň aj umožňovať integráciu pre priestorovú databázu, ktorá je optimalizovaná na ukladanie a dopytovanie údajov pre systém smartmap, ktorá predstavuje objekty definované v geometrickom priestore a technickej špecifikácii. Nevyhnutná je podpora technológie GeoJSON.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Silvia Jančová
senec.jancova@obstarame.sk
+421 948030485
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty