Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.10.2019 07:46

Karta obstarávania #1 pdl/2018
Energetická efektívnosť firmy Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.

Informácie

ID zákazky
1126
Názov predmetu
Energetická efektívnosť firmy Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.
Číslo spisu VO
1 pdl/2018
Číslo z vestníka VO
3561 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
192 159,73 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom stavebných prác je realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite, ktorej výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti. Uvedené sa dosiahne výmenou zdrojov svetla a ústredného kúrenia, vybudovaním fotovoltickej elektrárne a tepelnou izoláciou obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou stavebných otvorov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.04.2018 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.
Adresa
Šávoľská 324/3
Fiľakovo
986 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Iveta Beslerová
ivetabeslerova@gmail.com
+421 905642149
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/14710

Dokumenty