Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.06.2019 03:22

Karta obstarávania #2018-VS-0160
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022

Informácie

ID zákazky
1271
Názov predmetu
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Žarnovica LS Žarnovica na roky 2019-2022
Číslo spisu VO
2018-VS-0160
Číslo z vestníka VO
12793-MSS
Číslo z vestníka EU
2018/S 176-399131
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
454 556,40 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ vyhlasuje na obstaranie zákazky na lesnícke služby v pestovateľskej činnosti v rámci OZ Žarnovica viaceré samostatné nadlimitné verejné súťaže podľa jednotlivých výrobných celkov, čím predmet zákazky rozdelil na časti – samostatné procesy nadlimitných zákaziek.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti predstavuje súbor prác zahŕňajúce čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Taktiež tu patria aj práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Žarnovica
Adresa
Železničná 13/613
Žarnovica
966 81, Slovenská republika
Procesný garant
Dávid Novický
david.novicky@lesy.sk
+421 907813849

Dokumenty