Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.06.2019 03:26

Karta obstarávania #2018-VS-0155
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022

Informácie

ID zákazky
1275
Názov predmetu
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na roky 2019 - 2022
Číslo spisu VO
2018-VS-0155
Číslo z vestníka VO
12810-MSS (vestník č. 183/2018/14.09.2018)
Číslo z vestníka EU
2018/S 176-399087
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
7 592 794,11 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, prípravu pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR,Odštepný závod Námestovo
Adresa
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
029 01, Slovenská republika
Procesný garant
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty