Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2020 18:12

Karta obstarávania #12729 - MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 60103, na roky 2019 - 2022

Informácie

ID zákazky
1384
Názov predmetu
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka, VC 60103, na roky 2019 - 2022
Číslo spisu VO
12729 - MSS
Číslo z vestníka VO
2018-VS-0170
Číslo z vestníka EU
2018/S 175-397021
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 123 621,20 EUR
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú
činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich
biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a
postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Prievidza
Adresa
Šveniho 7
Prievidza
971 53, Slovenská republika
Procesný garant
Branislav Fašánek
branislav.fasanek@lesy.sk
+421 918333602