Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:10

Karta obstarávania #BBRSC/009/2021
Nože pre traktorové kosačky

Informácie

ID zákazky
14061
Názov predmetu
Nože pre traktorové kosačky
Číslo spisu
BBRSC/009/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
39241100-4 - Nože
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru, a to náhradných nožov na traktorové kosačky pre letnú a zimnú údržbu ciest, a to všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia v minimálnej požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Špecifikovaný tovar musí byť dodaný v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok, ktoré sú súčasťou Rámcovej dohody (Príloha č. 2 tejto Výzvy) a v rozsahu dodávok uvedených v Špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.09.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty