Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:55

Karta obstarávania #UNLP-2018-51-NZ-PRK
Dvojrovinový angiografický systém s dvomi C-ramenami

Informácie

ID zákazky
2054
Názov predmetu
Dvojrovinový angiografický systém s dvomi C-ramenami
Číslo spisu VO
UNLP-2018-51-NZ-PRK
Číslo z vestníka VO
17344 - ICT
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Priame rokovacie konanie
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 352 000,00 EUR
Hlavný CPV
33111721-1 - Digitálne angiografické prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Ide o prístroj, ktorý musí byť dodaný ako celok, nie po častiach.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Zákazka na dodanie tovaru. Postup zadávania zákazky podľa § 81 písm. c) ZVO – zákazka na dodanie tovaru sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.
Základné požiadavky na prístroj:
Dvojrovinový angiografický systém vrátane operačného stola, s integrovaným ultrazvukovým prístrojom s príslušným vybavením sond. Musí obsahovať všetky dostupné prostriedky pre znižovanie dávky žiarenia pre pacienta a obsluhujúci personál, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable"), t.j. hardvér a inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku rôntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu (napr. Clarity IQ, Clear+Care).

AP rovina musí umožňovať 3D rotačné zobrazovanie. Prístroj (pracovisko) musí byť vybavený veľkoplošnou obrazovkou vo vyšetrovacej miestnosti, kalibrovanou na GSDF krivku, s možnosťou prepojenia všetkých potrebných zobrazení a modalít potrebných na vyšetrenia a intervenčné zákroky. Pracovná stanica v ovládači musí byť uspôsobená na záznam a vyhodnocovanie všetkých digitálnych obrazových údajov s možnosťou postprocesingu a archivácie (CT, MR, EKG, ECHO, ...). Systém musí byť integrovaný do úložiska dát - PACS TomoCon Tatramed.

Súčasťou dodania tovaru je aj dodanie technologického projektu; doprava, inštalácia a uvedenie do prevádzky; odskúšanie; vykonanie elektrickej revízie; zaškolenie zamestnancov kupujúceho (resp. zamestnancov subjektu označeného kupujúcim) ohľadne obsluhy predmetu obstarávania a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu obstarávania kupujúcim. (preveriť resp. upraviť rozsah plnenia).
Presný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na účasť v priamom rokovacom konaní.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2018 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Križánek
marek.krizanek@unlp.sk
+421 918709886
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty