Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.07.2019 13:23

Karta obstarávania #60303-35-2018
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa

Informácie

ID zákazky
2638
Názov predmetu
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa
Číslo spisu VO
60303-35-2018
Číslo z vestníka EU
2019/S 028-062636
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 370 000,00 EUR
Hlavný CPV
50232200-2 - Údržba dopravných návestí
Doplňujúci CPV
50312300-8 - Údržba a opravy zariadení dátových sietí
50312600-1 - Údržba a opravy zariadení informačných technológií
50330000-7 - Údržba telekomunikačných zariadení
50343000-1 - Opravy a údržba videozariadení
50344000-8 - Opravy a údržba optických zariadení
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica, Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.03.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.03.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboslav Filipovič
luboslav.filipovic@ndsas.sk
+421 258311735

Dokumenty