Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:26

Karta obstarávania #ID 148
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Školský internát B. Bystrica – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru

Informácie

ID zákazky
2642
Názov predmetu
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Školský internát B. Bystrica – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru
Číslo spisu VO
ID 148
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 845,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
71300000-1 - Inžinierske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej projektové energetické hodnotenie a inžinierska činnosť pre projekt s názvom „Školský internát Banská Bystrica - rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti“. /Ide o objekt Školského internátu, Havranské č. 3, Banská Bystrica evidovaný na Liste vlastníctva č. 4653, okres: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, parcelné číslo: 1952 o výmere 1369 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie/.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Školský internát (Banská Bystrica)
Adresa
Internátna 4
Banská Bystrica
974 04, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty