Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.07.2018 15:14

Karta obstarávania #NOU-2017-12-PZ-Pristavba pracoviska CT
Prístavba pracoviska CT, NOÚ

Informácie

ID zákazky
278
Názov predmetu
Prístavba pracoviska CT, NOÚ
Číslo spisu VO
NOU-2017-12-PZ-Pristavba pracoviska CT
Číslo z vestníka VO
VVO č. 247/2017, značka 17272 - WYP, 15.12.2017
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitné zákazky
Typ obstarávania
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
302 440.42 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215100-8 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Jedná sa o prístavbu nového pracoviska CT a zároveň aj o prestavbu (resp. rekonštrukciu) časti súčasného pracoviska CT, v ktorom sa nachádzajú čakárne a spoločné priestory. Prístavba je umiestnená do tzv. vykrojenia na 1. Nadzemnom podlaží bloku AC a nadväzuje na existujúcu prevádzku CT a MR pracoviska.
Účelom stavebných úprav je vytvorenie nového priestoru s podmienkou minimalizovať zásahy do existujúceho stavu za účelom dosiahnutia vysokej kvality prevádzky nového CT pracoviska bez narušenia pôvodného architektonického konceptu komplexu NOU. Prístavba bude pozostávať z novo vytvorených 6 miestností. Hlavný vstup do riešenej časti sa nachádza v existujúcej budove NOU, ktorý zároveň slúži aj ako vstup do existujúceho CT a MR pracoviska. Nová čakáreň taktiež slúži navrhovanému aj existujúcim pracoviskám a týmto zdieľaním sa zabezpečí vyšší komfort a minimalizujú zdvojené náklady. Z čakárne sú pacienti navigovaní personálom pracoviska do priestorov samotného pracoviska. Okolo CT vyšetrovne sa nachádzajú príprava pacienta, ovládanie CT prístroja s pozorovacím oknom a napojením na popisovňu a technická časť s východom do exteriéru.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na potrebu zabezpečiť stavebné práce v kompletnom rozsahu. Vzhľadom na špecifickosť charakteru predmetu zákazky, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, sa uvedené stavebné práce budú prispôsobovať požiadavkám verejného obstarávateľa. Z technologického hľadiska a aj z hľadiska koordinácie jednotlivých úkonov a postupov pri zhotovovaní diela ako aj z dôvodu riadneho zabezpečenia BOZP pri práci a tiež aj pre predchádzanie problémov pri uplatňovaní záruk za kvalitné vykonanie diela nie je vhodné rozdeliť zákazku na časti a umožniť jej získanie viacerým uchádzačom.
Rozdelenie zákazky do viacerých samostatných zákaziek minimalizuje riziko, že uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky by bolo neprimerane uprednostnené na úkor kvality a ceny prípadne dodatočných nákladov, napr. nákladov na zabezpečenie interoperability jednotlivých častí diela. Rozdelenie predmetu zákazky na časti, v ktorých by boli rôzni zhotovitelia, by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným a že potreba koordinácie častí zákazky jednotlivých činností realizácie stavebných prác, by predstavovala vážne riziko ohrozenia realizácie obstarávaného plnenia, ako aj pri prípadnom uplatňovaní záručných podmienok.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
12.01.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národný onkologický ústav
Adresa
Klenová 1
Bratislava - Nové Mesto
, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Renáta Rumanová
obstaravanie@nou.sk
+421 918800077

Dokumenty