Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.05.2019 17:25

Karta obstarávania #60302/2017/11
Prenájom dočasných zvodidiel

Informácie

ID zákazky
2935
Názov predmetu
Prenájom dočasných zvodidiel
Číslo spisu VO
60302/2017/11
Číslo z vestníka VO
52/2019 - 14.03.2019, 5299 - MST
Číslo z vestníka EU
2019/S 051-116765 - 13.3.2019
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
800 000,00 EUR
Hlavný CPV
35113300-2 - Bezpečnostné zariadenia
Doplňujúci CPV
45111320-7 - Demontážne práce na bezpečnostných zariadeniach
45233292-2 - Inštalácia bezpečnostného zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti kvôli komplexnému zabezpečeniu prenájmu dočasných zvodidiel podľa aktuálnych potrieb Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je prenájom dočasných zvodidiel bez možnosti ich odkúpenia, vrátane montáže, demontáže, dopravy, manipulačných nákladov, výmeny poškodených a doplnením odcudzených dočasných zvodidiel s úrovňou zachytenia T3 a H1 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR) a strediska špecializovaných činností (ďalej len SŠČ). Dôvodom zadávania zákazky je ochrana pracoviska a zabezpečenie bezpečnej premávky dočasnými zvodidlami v zmysle schválenej schémy alebo schváleného projektu dočasného dopravného značenia počas rekonštrukčných prác, opráv a údržby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.04.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Andrea Szöllösyová
andrea.szollosyova@ndsas.sk
+421 258311763

Dokumenty