Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:38

Karta obstarávania #BBRSC/001/2019
Pneumatiky pre osobné automobily

Informácie

ID zákazky
2994
Názov predmetu
Pneumatiky pre osobné automobily
Číslo spisu VO
BBRSC/001/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá
Doplňujúci CPV
34351000-2 - Pneumatiky na ľahkú záťaž
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru – pneumatík pre osobné automobily, ktoré musia vyhovovať predpisu EHK č. 30 v rozsahu podľa Špecifikácie v čiastkových dodávkach s dopravou a vyložením na miesta určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa a zabezpečením odvozu a likvidácie opotrebovaných pneumatík minimálne v rozsahu dodaných rozmerov a druhov. Nové neprotektorované pneumatiky musia byť schválené na prevádzku v krajinách EÚ s rokom výroby nie starším ako 2018. Všetky pneumatiky, musia byť dodané vrátane štítkov s označením údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a č. 1222/2009 v znení neskorších úprav

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.03.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.03.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty