Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:40

Karta obstarávania #BBRSC/005/2019
Cestné smerové stĺpiky

Informácie

ID zákazky
3385
Názov predmetu
Cestné smerové stĺpiky
Číslo spisu VO
BBRSC/005/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
34920000-2 - Cestné príslušenstvo
Doplňujúci CPV
19520000-7 - Plastové výrobky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je priebežné dodanie nového tovaru – cestných smerových stĺpikov, plastových pätiek a zvodidlových odrazníkov, ktoré musia byť certifikované v zmysle zásad zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky musí byť v súlade s podmienkami STN EN 12899-3 Trvalé zvislé dopravné značky Časť 3 Smerové stĺpiky a odrazky, Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení iných zákonov a platnými technickými podmienkami vydanými Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky TP 023 „Použitie kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení. Dĺžka smerových stĺpikov musí byť v súlade s STN 736101 „Projektovanie ciest a diaľnic“, t.j. po osadení budú mať výšku 0,80 m. Dopravné zariadenia budú dodávané s retroreflexnou fóliou triedy II. fólia bude oranžovej farby na strane v smere jazdy a bielej farby na opačnej strane. Uvedená farebnosť musí byť zachovaná aj pri odraze svetla v noci. Smerové stĺpiky pevné budú bielej, žltej, resp. modrej farby podľa špecifikácie (Príloha č. 3 Výzvy) vyrobené z pevného plastu s trojuholníkovým prierezom s možnosťou osadenia do plastovej pätky. Smerové stĺpiky flexibilné budú bielej farby vyrobené z pružného PVC materiálu alebo ocele s pamäťovým efektom, t.j. smerový stĺpik po zohnutí sa vráti do pôvodného tvaru a polohy. Osadenie flexibilných stĺpikov nebude vyžadovať hĺbenie alebo vŕtanie otvoru do zeme, ale bude umožnené jeho osadenie jednoduchým zarezaním. Zvodidlové odrazky budú vyrobené z pozinkovaného plechu a retroreflexnej fólie. Musia sa dať použiť pre zvodidlá typu NH4. Súčasťou dodávky zvodidlových odraziek bude aj potrebný spojovací materiál s antikoróznou úpravou. Plastové pätky pre smerové stĺpiky pevné musia byť kompatibilné s dodanými stĺpikmi. Pätky musia byť vybavené zaisťovacím kolíkom proti vytiahnutiu stĺpika.
Predmet zákazky musí spĺňať rozsah a parametre uvedené v prílohe č. 3 Výzvy – Špecifikácia, bude dodávaný na základe čiastkových objednávok v čiastkových dodávkach s dopravou a vyložením na miesta určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Uchádzač bude zároveň priebežne bezplatne zabezpečovať odvoz a likvidáciu (zneškodnenie) opotrebovaných smerových stĺpikov minimálne v rozsahu dodaných množstiev a druhov počas platnosti tejto zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2019 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.04.2019 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty