Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.07.2020 19:25

Karta obstarávania #19642-WYP, 192/2015
Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV

Informácie

ID zákazky
3987
Názov predmetu
Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV
Číslo spisu VO
19642-WYP, 192/2015
Číslo z vestníka VO
19642-WYP, 192/2015
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 413 161,77 EUR
Hlavný CPV
45252127-4 - Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je modernizácia ČOV v obci Lehota pod Vtáčnikom. Stavebno-technické riešenie je dané
charakterom a funkciou objektov. Stavebné konštrukcie na rozhodujúcich objektoch sú navrhované z vodostavebného
železobetónu. Areál po zatrávnení bude vhodne dotvorený drobnou zeleňou. Oplotenie ostáva jestvujúce. Realizáciou
zákazky bude zabezpečená zvýšená ochrana životného prostredia.Zákazky rieši rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV
Lehota pod Vtáčnikom za účelom dosiahnutia limitov zbytkového znečistenia odpadových vôd, vypúšťaných do
recipientu Lehotský potok v zmysle nariadenia vlády - NV SR č.269/2010 a na základe rozhodnutia OÚŽP Prievidza zo
dňa 13.8.2013. Odpadové vody sú na ČOV privádzané jestvujúcou jednotnou kanalizáciou. Na prítoku sa vybuduje nový
lapač štrku a hrubé ručné hrablice. Odpadvé vody sú následne kanálmi vedené v max. množstve 67 l/s na jemné
hrablice so šírkou medzery 6mm. Zachytené zhrabky sú po zlisovaní dopravované do kontajneru. Odpadová voda je
vedená na zrekonštruované lapače piesku. Zachytený piesok je čerpaný do separátoru, z ktorého po premytí je vedený
do samostatného kontajnera. Odpadová voda je po mechanickom predčistení vedená na biologické čistenie v množstve
13,5 l/s. Vyššie prietoky budú v odľahčovacom objekte po mechanickom predčistení odľahčované do recipientu.
Biologické čistenie prebieha v jestvujúcich združených objektoch, ktoré budú prebudované na denitrifikačnú a
nitrifikačnú časť. Prevzdušnenie nitrifikačnej aj denitrifikačnej časti bude zabezpečené jemnobublinovým
prevzdušňovacím systémom. Vzduch pre tento systém je zabezpečený z novej dúcharne, pričom množstvo je regulované
na základe požadovaného kyslíkového vnosu pre aktuálny prítok odpadových vôd. Aktivačná zmes z nádrží je vedená do
pozdlžnej dosadzovacej nádrže, kde dochádza k odsadeniu kalu od vyčistenej odpadovej vody. Kal z nádrže je vedený
spätne do biologického procesu ako vratný kal. Vyčistená odpadová voda je vedená do jestvujúceho merného žľabu a
následne do recipientu. Prebytočný kal je z vratného kalu odčerpávaný do jestvujúcej uskladňovacej nádrže. Odvodnenie
kalu z uskladňovacej nádrže bude riešené pásovým lisom a vypúšťaním na kalové polia. Podrobný opis predmetu
zákazky je v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2015 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.11.2015 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Dokumenty