Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.07.2020 23:55

Karta obstarávania #BBRSC/014/2019
Dodanie chrbtových lítiovo - iónových batérií

Informácie

ID zákazky
3996
Názov predmetu
Dodanie chrbtových lítiovo - iónových batérií
Číslo spisu VO
BBRSC/014/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
31434000-7 - Lítiové akumulátory
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových vysokokapacitných chrbtových lítiovo – iónových batérií zaručujúcich najvyššiu možnú produktivitu a najdlhšiu dobu prevádzky profesionálnych akumulátorových zariadení. Súčasťou dodania predmetu zákazky sú náklady na dopravu a zaškolenie obsluhy k práci s predmetom zákazky. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v čase predloženia ponuky predmet zákazky v minimálne požadovaných parametroch, ktoré sú uvedené v Opise predmetu zákazky podľa prílohy č. 3 Výzvy – Opis predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.06.2019 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty