Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.10.2019 07:49

Karta obstarávania #627/2018
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
421
Názov predmetu
Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom
Číslo spisu VO
627/2018
Číslo z vestníka VO
4482 WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
496 909,83 EUR
Hlavný CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

„ Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste Žiar nad Hronom “ , ktorá zahŕňa výstavbu cyklotrasy , prístreškov pre bicykle, cyklostojanov, rekonštrukciu lávky cez Hron a verejné osvetlenie v meste Žiar nad Hronom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.05.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty