Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.10.2019 01:33

Karta obstarávania #ID 499/2019
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov

Informácie

ID zákazky
4297
Názov predmetu
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov
Číslo spisu VO
ID 499/2019
Číslo z vestníka VO
17166-WNP, č.139/2019, 15.07.2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
155 550,00 EUR
Hlavný CPV
45215212-6 - Stavebné práce na domovoch dôchodcov
Doplňujúci CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45313100-5 - Inštalovanie výťahov
45312311-0 - Inštalovanie bleskozvodov
45262520-2 - Murárske práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác pozostávajúcich z vybudovania nových 2 výťahových šácht, všetkých súvisiacich stavebných prác s tým spojených, dodávka a montáž 2 ks nových výťahov, vybudovanie bleskozvodu, elektromontáží v 2 nových výťahových šachtách.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy a v projektovej dokumentácii.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Rimavská Sobota)
Adresa
Kirejevská 23
Rimavská Sobota
979 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty