Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.10.2019 01:02

Karta obstarávania #BBRSC/020/2019
Oprava rýpadla - nakladača HMK 102B

Informácie

ID zákazky
4299
Názov predmetu
Oprava rýpadla - nakladača HMK 102B
Číslo spisu VO
BBRSC/020/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
Doplňujúci CPV
43251000-7 - Čelné lopatové nakladače s hĺbkovou lopatou
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie služby, a to oprava prednej nápravy, prevodovky a výmena hadíc hydrauliky, termostatu a expanznej nádrže na rýpadlo – nakladač HMK 102B, EČV ZV Z 048 v rozsahu podľa špecifikácie (Príloha č. 3 Výzvy). HMK 102B bude pristavené na opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa. Pri priestore (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 100 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí náklady spojené s pristavením a prevzatím vozidla verejný obstarávateľ. V ďalšom prípade sa bude postupovať v súlade s článkom III. bod 3 Zmluvy o dielo.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2019 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.07.2019 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty