Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.12.2019 16:38

Karta obstarávania #60302/10/2019
Doplnenie transformátora v DaVP tunela Branisko

Informácie

ID zákazky
4599
Názov predmetu
Doplnenie transformátora v DaVP tunela Branisko
Číslo spisu VO
60302/10/2019
Číslo z vestníka VO
165/2019, 14.08.2019 pod č. 22825-WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR
Hlavný CPV
44320000-9 - Káble a súvisiace výrobky
Doplňujúci CPV
32540000-0 - Rozvádzače
31174000-6 - Napájacie transformátory
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45221241-3 - Stavebné práce na cestných tuneloch
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, t. j. montáž nových technologických zariadení a úprava existujúcich zariadení technologického celku (ďalej len "TC") TC 442 Napájanie tunela elektrickou energiou, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej iba "DRS") "Doplnenie transformátora T312 a DaVP tunela Branisko", ktorú vypracovala firma BBF elektro s.r.o. Doplnením transformátora sa zabezpečí napájanie potrebných obvodov v prípade vypnutia hlavného napájania. Predmetom zákazky je aj technický servis.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.09.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Karol Bartalos
karol.bartalos@ndsas.sk
+421 258311730

Dokumenty