Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2022 10:00

Karta obstarávania #OL20CEL007
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o.

Informácie

ID zákazky
6636
Názov predmetu
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o.
Číslo spisu
OL20CEL007
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
159 030,56 EUR
Hlavný CPV
45213250-0 - Stavebné práce na stavbe priemyselných budov
Doplňujúci CPV
44622000-6 - Systémy rekuperácie (obnovy) tepla
45261410-1 - Strešné izolačné práce
45262700-8 - Práce na zmene (úprave) budov
45312311-0 - Inštalovanie bleskozvodov
45421148-3 - Montáž brán
51112200-2 - Inštalácia zariadení na reguláciu elektriny
51210000-7 - Inštalácia meracích zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovení diela „Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o“, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 a č. 2 výzvy na predloženie ponuky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Výzva na predloženie ponuky spolu s prílohami je zverejnená na webovej adrese: http://www.celpo.sk/o-nas/vyzva-na-predlozenie-ponuk.html .

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
CELPO spol. s r.o.
Adresa
Areál PPS 1711
Očová
96223, Slovenská republika
Procesný garant
Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/16104