Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 10:55

Karta obstarávania #FNTN-NZ-3-2018-Servis angiograf
Pozáručný servis angiografického systému Artis Q Ceiling

Informácie

ID zákazky
665
Názov predmetu
Pozáručný servis angiografického systému Artis Q Ceiling
Číslo spisu VO
FNTN-NZ-3-2018-Servis angiograf
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
279 648,00 EUR
Hlavný CPV
50421200-4 - Opravy a údržba röntgenových zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na špecifický charakter predmetu zákazky a potrebu komplexnosti zabezpečenia služby, s cieľom minimalizovať riziko technickej obtiažnosti pri plnení predmetu zákazky
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a pozáručného servisu angiografického systému Artis Q Ceiling, od výrobcu Siemens AG, vrátane náhradných dielov, cestovných nákladov a všetkých nákladov spojených s činnosťami servisného pracovníka počas výkonu činností, na obdobie 36 mesiacov. Angiografický systém s výrobným číslom 109170 bol uvedený do prevádzky v 11/2015. Požadovaný minimálny rozsah služieb pre systém Artis Q Ceiling a Pracovnú stanicu Syngo X je uvedený v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
20.07.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Skočíková
alena.skocikova@fntn.sk
+421 940510499

Dokumenty