Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2021 08:34

Karta obstarávania #2341/2020
„Stabilizácia koruny historického múru, rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch vrátane vjazdu ku Zariadeniu pre seniorov „Domov pri kaštieli“.

Informácie

ID zákazky
8226
Názov predmetu
„Stabilizácia koruny historického múru, rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch vrátane vjazdu ku Zariadeniu pre seniorov „Domov pri kaštieli“.
Číslo spisu
2341/2020
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Stavebné práce
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie jednotlivých stavebných objektov (časť dokumentácie prikladáme) – viď koordinačný výkres č. 19_037_002, 20_016_500 správa – múr a 20_016 Statické zabezpečenie, pričom ochranu koruny múru žiadame riešiť pokrytím betónovými platňami s jednosmerným spádom ku odstavným plochám.

V predpokladanej hodnote zákazky žiadame uviesť možný termín jej realizácie (odovzdanie kompletného diela najneskôr 30.10.2020), predpokladaná hodnota zákazky musí obsahovať všetky s ňou spojené náklady a bude podkladom pre vystavenie objednávky.

Pre spracovanie záväznej cenovej ponuky doporučujeme obhliadku staveniska na tvare miesta, nie je však podmienkou. V prípade záujmu je možné dohodnúť termín jej spoločnej obhliadky.

Termíny

Len komunikácia
05.08.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.08.2020 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty