Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.03.2019 11:24

Karta obstarávania #R1-9/231/2018
Rekonštrukcia strechy so zateplením v bloku A a C v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda

Informácie

ID zákazky
854
Názov predmetu
Rekonštrukcia strechy so zateplením v bloku A a C v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
Číslo spisu VO
R1-9/231/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
122 000,00 EUR
Hlavný CPV
45215130-7 - Stavebné práce na objektoch kliník
Doplňujúci CPV
45261910-6 - Opravy striech
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

- vyčistenie strešného plášťa od nánosu a náletu, odvoz odpadu kontajnermi
- presekanie bubnov a vzdutín, odstránenie pôvodnej hydroizolácie poškodených, zvetralých a zatečených lokálnych častí, vyrovnanie podkladu;
- obnova pôvodnej hydroizolácie podkladným asfaltovým pásom natavením s novou funkciou parozábrany;
- demontáž všetkých klampiarskych pôvodných prvkov, demontáž bleskozvodovej sústavy;
- montáž podkladnej OSB konštrukcie pod klampiarske výrobky atiky, montáž poplastovaných atikových plechov a líniových kotviacich prvkov;
- montáž tepelnej izolácie lepením a kotvením v dvoch vrstvách s prekladaním spoju;
- montáž geotextílie a hydroizolácie s mechanickým kotvením do podkladu;
- opracovanie všetkých rúrových prestupov kanalizácie, dodávka odvetrania, odvetracích komínov a strešných sanačných vpustí;
- dodávka novej kompletnej bleskozvodovej sústavy s revíznou správou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predloženie ponuky
20.08.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty