Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.12.2019 06:12

Karta obstarávania #Abrod1
Obnova cesty Abrod

Informácie

ID zákazky
91
Názov predmetu
Obnova cesty Abrod
Číslo spisu VO
Abrod1
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 800,00 EUR
Hlavný CPV
45233123-7 - Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom stavebných úprav je úprava poľnej cesty na lokalite Abrod KÚ Veľké Leváre. Rekonštrukcia cesty je nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie MPR Abrod.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Uchádzač sa predložením ponuky zaväzuje oceniť a realizovať ju s odbornou starostlivosťou a predvídavosťou, ktorá sa očakáva od skúseného dodávateľa. Spoločnosť Daphne neposkytuje preddavok. Úhrada po úspešnej včasnej a úplnej realizácii stavby. Lehota viazanosti ponúk do 31.8.2017. Lehota splatnosti faktúry 30 dní. Odporúčame obhliadku miesta realizácie stavby. Cena musí obsahovať všetky náklady na uskutočnenie stavby. Cena musí byť konečná. Spoločnosť Daphne trvá na dodržiavaní všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR. Za podstatné porušenie odborných povinností sa považuje najmä porušenie predpisov BOZP, stavebného zákona, živnostenského zákona, nezrealizovanie stavby riadne a včas, neuhradenie platieb subdodávateľom a/alebo zamestnancom. Podrobnejšie informácie sú uvedené v zmluve o dielo. Spoločnosť Daphne si vyhradzuje právo upraviť/zmeniť zmluvu o dielo. Vyhlasovať nie je povinný uzatvoriť zmluvu. Vyhlasovateľ neprepláca žiadne náklady spojené s prípravou ponuky.

Termíny

Stavebné práce obnova cesty Abrod
07.06.2017 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Adresa
Podunajská 24
Bratislava
82106, Slovenská republika
Procesný garant
Jaroslav Lexa
lexa@apuen.sk
+421 903716374

Dokumenty