Status: Cancelled INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:47

Tender card #ÚTVO 33783/2017
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierských sietí ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave

Information

ID of tender
139
Name of content of tender
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierských sietí ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave
Tender ref. no.
ÚTVO 33783/2017
Public tender journal ref. no.
11411 - WYP
EU journal ref. no.
Type of tender
Podlimitné zákazky
Type of public tender
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
177 182.75 EUR
Main CPV
45212222-8 - Gymnasium construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Na základe požiadavky investora projektová dokumentácia rieši kompletnú rekonštrukciu sociálneho traktu telocvične vrátane priestorov chodby. Zo strany investora bola požiadavka aj na zmenu dispozičného riešenia dvoch umyvárok. Zmena bola odsúhlasená investorom a zástupcom ZŠ s MŠ. A Kubinu 34.
Pri búracích a stavebných prácach dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu plastových okien, ktoré boli zabudované do stavby v termíne 09.2016. Plastové profily ochrániť samolepiacim páskami a sklo fóliou. V prípade ich poškodenia dodávateľ stavby zabezpečí ich výmenu. Výmena musí byť zrealizovaná z totožných profilov ako jestvujúce plastové okná!
Projektová dokumentácia rieši:
-zmenu dispozície a kompletnú rekonštrukciu dvoch umývarok
-nové elektrické rozvody vrátane osvetlenia sociálneho traktu
-nové sanitárne zariadenia (WC, umyvadlá, batérie umývadlové a sprchové, vrátane rozvodov studenej - teplej vody a cirkulácie
-sádrokartónový podhľad na chodbe sociálneho traktu + svetlá
-povrchovú úpravu stien - nové keramické obklady v umyvárkach a šatniach vrátane parapetov
-povrchovú úpravu parapetu na chodbe – nový olejový náter namiesto keramického obkladu
-výmenu všetkých drevených dverí sociálneho traktu
-výmenu všetkých oceľových zárubní
-na chodbe budú oceľové zárubne s nadsvetlíkom – typ svetlíková zárubeň HSE
-obnovu všetkých vápen. štukových omietok stierkou s presieťkovaním všetkých omietnutých plôch
-vymaľovanie všetkých plôch omietok – bielou farbou
-novú povrchovú úpravu podláh z keramickej protišmykovej dlažby vo všetkých miestnostiach sociálneho traktu
-kompletnú výmenu všetkých vrstiev podláh v dvoch umyvárkach, vrátane stierkovej hydroizolácie vodorovných plôch. Stierková hydroizolácia na zvislých plochách v sprchách sa zrealizuje do výšky 215 cm. Na ostatných zvislých plochách umyvárok sa stierková hydroizolácia zrealizuje do výšky 15 cm.
Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Other part / Criteria part)
07.09.2017 14:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Documents