Status: Cancelled INTERESTED

Server time: 23.11.2017 15:36

Tender card #ÚTVO 34261/2017
Realizácia stavebných prác cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká

Information

Name of content of tender
Realizácia stavebných prác cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká
Tender ref. no.
ÚTVO 34261/2017
Public tender journal ref. no.
12285-WYP
EU journal ref. no.
Type of tender
Nadlimitné zákazky
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value (not including VAT)
304 400.15 EUR
Main CPV
45233161-5 - Footpath construction work
CPVs
45233162-2 - Cycle path construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii – realizačný projekt stavby „Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká”, spracovanej spoločnosťou AMBERG ENGINEERING, s.r.o. Bratislava v 10/2016.
Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka a cyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri. Ďalej sa bude pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečené zárubným múrom. Trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom sa trasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalej napojené na plánovaný projekt Severnej veže.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
28.09.2017 10:00:00

Promoter

Name of company
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Documents